Organisatienota

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

  1. Organisatie

Naam v.z.w. Pachthofvrienden
Adres Oliestraat 2, 3080 Duisburg
Tel.nr 0477/97.19.56
e-mail pachthofvrienden@hotmail.com
Sociale doelstelling De vereniging heeft tot doel deel te nemen aan of zelf te organiseren van activiteiten met de fiets. De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.
Juridisch statuut    VZW, Vereniging Zonder Winstoogmerk

 

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.

Naam Thielemans Johan
Functie Voorzitter

 

Verantwoordelijke voor informatie over ‘rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger’.

Naam Thielemans Johan
Functie Voorzitter

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam Thielemans Johan
Functie Voorzitter
Tel. – GSM 0477/97.19.56

 

  1. Verzekeringen

Verplichte verzekering

Waarborgen De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij Fortis Insurance Belgium, Nieuwbrugstraat 17, 1000 Brussel
Polisnummer 99.092.898

Vrije verzekeringen

Waarborgen Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten
Maatschappij Fortis Insurance Belgium, Nieuwbrugstraat 17, 1000 Brussel
Polisnummer 99.101.118

 

Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
Maatschappij Fortis Insurance Belgium, Nieuwbrugstraat 17, 1000 Brussel
Polisnummer 99.092.898

 

Waarborgen Aansprakelijkheid van Bestuurders van spor-v.zw.’s, administratief en geldelijk beheer
Maatschappij N.V. ARENA, Jozef II-straat 36-38, 1000 Brussel
Polisnummer 3015110/5083

 

  1. Vergoedingen

Maak uw keuze uit één van de vier mogelijkheden.

  • De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
  • De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekeninghoudend met de wettelijk vastgestelde maxima) voor: . . .
  • De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in volgende gevallen: . . .
  • In natura: . . .  (bv. maaltijd – boekenbon – buskaart)

4.  Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

  1. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten [(1) het geval dat de wet, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat](1) die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf [(1) van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen](1). <W 1996-06-30/34, art. 10, 017; Inwerkingtreding : 26-07-1996> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(1)<W 2017-07-06/24, art. 312, 124; Inwerkingtreding : 03-08-2017>”

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

  1. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,  . . . ,  . . .

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,  . . .  ,  . . .

Datum:

Handtekening van de verantwoordelijke
van de organisatie:

 

Indien een kopie van de organisatienota aan de vrijwilliger overhandigd wordt:

 

Naam en voornaam
van de vrijwilliger
Adres
Tel. en/of GSM
Perso(o)n(en) te verwittigen bij ongeval

 

 

Indien de nota door de vrijwilliger ondertekend wordt:

 

Datum:

 

 

Handtekening: