Huishoudelijk reglement

Artikel 1:
      De leden, toegetreden leden nemen op vrijwillige basis deel aan de activiteiten van de vereniging. Door hun lidmaatschap verklaren zij zich automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur kan het lidmaatschap weigeren zonder dat daarvoor een reden dient opgegeven te worden.

Artikel 2:
Leden :
      De minimum leeftijd om lid te worden is 18jaar. Om lid te worden dient U deel uit te maken van het dagelijks bestuur. Ieder toegetreden lid kan zijn kandidatuur schriftelijk indienen bij de raad van bestuur. Het is de raad van bestuur die de beslissing neemt.

Toegetreden leden :
      De minimum leeftijd om een toegetreden lid te worden is 18jaar. Toegetreden leden jonger dan 18 jaar kunnen slechts toegelaten worden mits de schriftelijke toelating van de ouders, voogd of titularis van het ouderlijk gezag en onder hun volledige verantwoordelijkheid.

Artikel 3:
      Het jaarlijks lidgeld bevat de administratiekosten en de deelname aan de gewone activiteiten. Voor bepaalde activiteiten kan een bijkomend bedrag gevraagd worden.
Het jaarlijks lidgeld is ondeelbaar en kan niet teruggevorderd worden.
Het minimum jaarlijks lidgeld wordt door de algemene vergadering van de vzw bepaald en via de gewone communicatiemiddelen bekend gemaakt. Mits een te bepalen supplementaire bijdrage krijgt men de  vermelding erelid.
Het niet betalen van het lidgeld heeft automatisch het ontslag tot gevolg.

Artikel 4:
      Elke deelnemer wordt verondersteld medisch in orde te zijn, deel te nemen aan de activiteiten met materiaal in goede staat en over een verzekering tegenover derden te beschikken. 

Artikel 5:
      Tijdens de activiteiten gedraagt elk lid zich voornaam met respect voor de andere deelnemers, weggebruikers en de natuur. Opbouwende kritiek is vanwege ieder lid welkom. Leden met een of andere vorm van pech worden geholpen.
Deelnemers die zich aan de vertrekplaats of tijdens de activiteiten aanbieden onder invloed van alcohol, stimulerende of verdovende middelen, zullen geweigerd worden, zonder recht op een schadeloosstelling onder welke vorm dan ook.

Artikel 6:
      De verkeersregels en de straatcode dienen in alle omstandigheden te worden nageleefd.

Artikel 7:
      Het dragen van een helm en de clubuitrusting is tijdens de fietsactiviteiten verplicht.

Artikel 8:
      Elk, lid, toegetreden lid of losse medewerker heeft kennis genomen en verklaart zich akkoord met de organisatienota, rechten en plichte van de organisatie en de vrijwilliger.

Artikel 9:
      De vereniging of raad van bestuur draagt niet de minste aansprakelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij hetzij welke fout ook door één van zijn leden begaan, of bij om het even welk ongeval, fout of activiteit. De leden kunnen dan ook nooit de vereniging of de raad van bestuur verantwoordelijk stellen.

Artikel 10: Privacy
      De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld.

 Artikel 11:
      Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan de raad van bestuur sancties opleggen met eventuele verwijdering uit de vereniging als gevolg.